9/10 - 28 beoordelingen

CAO Bouw

Cao Bouw

Nieuwe Cao Bouw

De nieuwe cao Bouw en Infra 2018/2019 is momenteel rechtsgeldig. De cao is ondertekend door werknemersorganisaties en 11 werkgeverorganisaties in de bouw, zoals Bouwend Nederland. Bouwwerkgevers die lid zijn van een van deze werkgeversorganisatie in de bouw zijn momenteel al aan de nieuwe cao Bouw en Infra gebonden. Hieronder gaan we uit van de situatie dat dit bij u het geval is. Pas als de cao Bouw en Infra in de toekomst algemeen verbindend wordt verklaard (avv) zijn álle bouwwerkgevers die onder de werkingssfeer van de cao vallen gebonden aan die cao. 

Verplichting uitzendbureaus

Uitgangspunt voor NBBU-leden (waaronder JobXion) is dat artikel 22 NBBU-cao voor Uitzendkrachten (uurbeloning en vergoedingen) van toepassing is. Voor uitzendkrachten werkzaam in de bouw is tevens Bijlage 10 van toepassing. Alle elementen uit de nieuwe cao Bouw en Infra die betrekking hebben op deze looncomponenten zijn conform artikel 22 van toepassing op de uitzendkracht. 

Wat kunnen wij aanvullend overeenkomen?

De cao Bouw en Infra bevat ook bepalingen over uitzendkrachten (artikel 6 cao Bouw en Infra). Aan deze bepalingen zijn wij, als NBBU-lid, niet gebonden, omdat wij niet onder deze cao vallen. U daarentegen bent wel aan deze bepalingen gebonden. De bepalingen houden in dat u als bouwwerkgever verplicht bent zich van een aantal zaken te “vergewissen”. Dit vergewissen gebeurt in de (commerciële) relatie tussen ons als uitzendonderneming en u als inlener, als onderdeel van de inleenovereenkomst. 

Wat is er nieuw in de cao Bouw en Infra

Arbeidsovereenkomst met BBL-leerling

In artikel 65 lid 1 van de cao Bouw en Infra is vastgelegd dat een werkgever alleen een  beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) met een leerling-werknemer mag aangaan als de leerling ook bij hem in dienst is. Dit betekent dat u, als u een erkend leerbedrijf bent, kan aangeven dat u de uitzendkracht (BBL-leerling) zelf in dienst wil nemen. In dit geval gaan wij graag met u in overleg om uw wensen te bespreken conform onze algemene voorwaarden (indien van toepassing). 

Verschil nieuwkomers en vakkracht

Het verschil tussen nieuwkomers en vakkrachten bestaat nog steeds. Wel bepaalt artikel 6 lid 5 van de cao Bouw en Infra dat de inlener zich ervan dient te vergewissen dat de uitzendkracht arbeidsvoorwaarden krijgt volgens een vakkracht. Indien wij met u dit overeenkomen, ontvangt ook de nieuwkomer uitzendkracht de arbeidsvoorwaarden van een vakkracht. 

Inloopschalen

Consequentie van de afspraak zoals in het vorige punt benoemd, is dat de uitzendkracht geen gebruik kan maken van de inloopschalen. 

Inzage in schriftelijke verklaring inlenersbeloning

Artikel 6 lid 1 sub b van de cao Bouw en Infra bepaalt dat u als bouwwerkgever ons vanaf 1 januari 2019 om inzage mag vragen in de schriftelijke bevestiging aan de uitzendkracht als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Deze afspraak wordt nog beoordeeld op onder andere privacywetgeving (AVG). 

Ziektekostenvergoeding

Op verzoek van ons kunnen wij overeenkomen dat de uitzendkracht met een bepaalde aanvullende ziektekostenverzekering een bijdrage voor zijn ziektekostenverzekering ontvangt, als bedoeld in artikel 59 van de cao Bouw en Infra. 

Hoe verder?

Er worden op dit moment bezwaren ingediend tegen AVV van de cao Bouw en Infra. We houden u op de hoogte van de voortgang van dit traject.

Meld uw vacature aan

Top