9/10 - 28 beoordelingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om onze uitzendkrachten te beschermen in een risicovolle werkomgeving, worden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt. JobXion geeft PBM’s standaard mee aan iedere uitzendkracht:

 1. Helm
 2. Veiligheidsschoenen
 3. Handschoen
 4. Veiligheidsbril
 5. Oorbescherming

Overige PBM’s zijn in overleg. 

Waarom en wanneer PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn de laatste stap om werknemers te beschermen tegen risico’s van het werk (Arbowet, artikel 3, lid 1-b). Welke PBM gebruikt worden, is vastgelegd in de RI&E van het bedrijf. Het kiezen van beschermende maatregelen voor risico’s van het werk, gebeurt volgens een vaste volgorde (arbeid-hygiënische strategie). Die bestaat uit vier stappen: 

  1. Bronbestrijding: kan het werk of gebruikte middel vervangen worden door een veiliger alternatief? Denk bijvoorbeeld aan het werken met gevaarlijke stoffen of met straling.
  2. Als bronbestrijding niet mogelijk is, dan zoek je collectieve maatregelen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een afzuiginstallatie, afscherming of automatische deuren.
  3. Lukt dit niet, of lost dit het probleem niet voldoende op, dan bepaal je individuele / organisatorische maatregelen waardoor werknemers minder risico kunnen lopen. Denk aan taakroulatie of gedragsregels (handen wassen, contact vermijden).
  4. Wanneer stap 1 t/m 3 geen effect hebben, dan moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers verstrekken.


Kortom, PBM beschermen tegen risico’s waartegen geen andere bescherming mogelijk is. 

Welke soorten PBM’s bestaan er?

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in drie categorieën ingedeeld:

 • Categorie 1: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's.

Dit zijn middelen die iedereen, zonder uitleg, kan gebruiken. De werking spreekt voor zich. Denk aan een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen. Als deze beschermingsmiddelen niet of niet goed werken, kan gering en oppervlakkig letsel optreden. De fabrikant van het beschermingsmiddel is verplicht om van elk product een technisch dossier – met hierin onder meer veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en een gebruiksaanwijzing – op te stellen en dit tot ten minste tien jaar na de productiedatum te bewaren. Dit technisch dossier is opvraagbaar bij de fabrikant. Uiteraard moet de fabrikant de gebruiksaanwijzing meesturen met het beschermingsmiddel. 

 • Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico's.

Hierbij gaat het om middelen die niet onder categorie 1 vallen, maar waarvan het gebruik eenvoudig uit te leggen is. De meeste PBM vallen in deze categorie. Denk aan gehoorbescherming, veiligheidsbrillen, -schoenen en -helmen. De fabrikant moet zorgen dat de middelen voldoen aan de bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. Ook zorgt de fabrikant voor een technisch dossier en een typekeur (door een erkend keuringsinstituut).

 • Categorie 3: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico's.

Dit zijn complexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit categorie 2 extra eisen worden gesteld. Zo moeten deze middelen geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld uit categorie 3 is een harnasgordel tegen vallen van hoogte. 

Wie geeft de PBM’s uit?

De werkgever verstrekt PBM aan alle werknemers. Dus JobXion is hierin aangewezen persoon. Dit vloeit voort uit de definitie van “werkgever” in de Arbowet (artikel 1, lid 1, a-1 en a-2). Als het om arbeidsomstandigheden gaat, is de werkgever verantwoordelijkheid voor iedereen die op de werkplek arbeid verricht. Het verstrekken van PBM hoort daarbij. 

Voordat de uitzendkracht aan het werk gaat, informeert u ons over de risico’s van het werk en de beschermende maatregelen. Dan worden ook de nodige PBM besproken. 

Krijgt iedere uitzendkracht dezelfde PBM’s?

Niet altijd, maar belangrijk is dat de gekozen PBM wel dezelfde bescherming bieden. Omdat uitzendkrachten op verschillende projecten en bij verschillende inleners werkzaam zijn, zijn specifieke PBM niet altijd beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat ze op maat gemaakt moeten worden. Wij proberen altijd te zorgen voor een volwaardig en gelijkwaardig alternatief in samenspraak met u. Zo kan de uitzendkracht het werk veilig uitvoeren. 

Voorbeeld: In bedrijven waar gehoorbescherming nodig is, dragen medewerkers otoplastieken. Deze worden op de persoon aangemeten. Bij tijdelijk werk kunnen herbruikbare oorpluggen als gelijkwaardige bescherming dienen. Als er niet in een warme omgeving wordt gewerkt, zijn oorkappen ook een optie. 

PBM altijd gebruiken?

Ja! Wanneer in de RI&E wordt beschreven dat PBM nodig zijn, dan zijn medewerkers verplicht die te gebruiken (Arbobesluit artikel 8.3, lid 2). Belangrijk is dat u op de werkvloer toeziet op het gebruik en goede voorlichting en instructie geeft. Medewerkers moeten uitgelegd krijgen waartegen de middelen beschermen en hoe ze gebruikt moeten worden. Voorlichting en instructie moet regelmatig worden herhaald, zodat iedereen alert blijft. Alleen instructie op de eerste werkdag is niet voldoende. JobXion denkt hierin graag met u mee. 

Moet een medewerker meebetalen aan PBM’s?

Nee, alle maatregelen die in het kader van de Arbowet genomen worden om werknemers veilig en gezond te laten werken, worden door de werkgever (dus JobXion) kosteloos beschikbaar gesteld (Arbowet, artikel 44). Dit betekent ook dat dat wij geen borg stellen voor verstrekte PBM. Wel leggen wij vast hoe wordt opgetreden bij opzettelijke beschadiging of kwijtmaken van PBM. 

Aangepaste PBM’s

Het inlenende bedrijf biedt gelijkwaardige PBM aan de werknemer. Wanneer de standaard PBM niet passen bij de individuele situatie, dan is het aan de uitzendorganisatie om met de uitzendkracht, inhoudsdeskundige en inlenend bedrijf naar mogelijkheden te zoeken. 

Aansprakelijkheid ongevallen en PBM

Het verstrekken van PBM valt onder de zorgplicht van de werkgever voor een veilige en gezonde werkplek. Bij een ongeval op de werkvloer wordt o.a. nagegaan of PBM voor het werk nodig zijn, of ze zijn verstrekt en of ze op de juiste manier zijn gebruikt. Al deze factoren spelen mee in het beantwoorden van de vraag wie aansprakelijk wordt gehouden voor de geleden schade na het ongeval.

Meld uw vacature aan

Top